Zakończenie projektu systemowego
Zakończyła się realizacja projektu systemowego „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”. Projekt realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2008 r., a zakończyła 30 września 2015 r.
Projekt  skierowany był do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, a także do wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych w wieku 15-25 lat w trakcie procesu usamodzielnienia.

Projekt zakładał eliminowanie różnego rodzaju barier społecznych i psychologicznych, poprzez udostępnianie usług  o charakterze edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym i społecznym, a także aktywizację i integrację lokalnych społeczności.

W ramach projektu MOPS objął wsparciem łącznie 6215 osób. Łączna kwota, którą wydatkowano wyniosła 42 608 245,95 zł, w tym wkład własny MOPS wyniósł 4 444 157,62 zł.

Zajęcia zorganizowane w trakcie projektu cieszyły się powodzeniem i zdaniem uczestników projektu były bardzo przydatne.  Zdobyta w czasie trwania projektu  wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane przez uczestników w powrocie na rynek pracy oraz w ich życiu osobistym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi bogatszy o nowe doświadczenia i umiejętności,  przygotowuje dla kolejnej grupy podopiecznych Ośrodka nowe projekty, współfinansowane ze środków unijnych.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: business hosting move org domain Valid XHTML and CSS.